Over Treemark

De gemeente Woerden beheert circa 30.000 bomen. Jaarlijks worden (een deel van) de bomen geïnspecteerd, gesnoeid, of waar nodig, verwijderd en vervangen. Het aanplanten en vervangen van bomen krijgt de komende 4 jaar, vanaf 2020 tot en met 2023, extra aandacht. Per wijk heeft de gemeente een streefbeeld opgesteld met daarin een minimaal aantal bomen. In dit project kijken wij waar vraag is naar meer bomen. Waar ruimte is gaan we vervolgens aanplanten. 
De kwaliteit van bomen is minstens zo belangrijk als het aantal. Bomen van goede kwaliteit zijn gezond, groeien goed en leveren daarmee de meeste ecosysteemdiensten. Waar nodig, onderzoeken we of kwaliteitsverbetering mogelijk is. Als kwaliteitsverbetering niet haalbaar is, worden bomen vervangen.  

Naast de aandacht voor voldoende straatbomen van goede kwaliteit, richt dit project zich ook op het aanplanten van een minibos het TreePark. Bij de aanplant wordt veel aandacht besteed aan de groeiplaatsinrichting zodat de nieuwe bomen duurzaam kunnen uitgroeien. Lees verder over TreePark. 

Fases

In het schema hieronder staan de fases van TreeMark Woerden. In 2020 ligt de focus op het opstarten van dit project. Ook is dit jaar het huidige bomenbestand in beeld gebracht. Zowel het aantal bomen als het kroonvolume zijn bekend. Op basis van deze gegevens maken we keuzes voor de komende jaren. Vanaf 2021 gaan we werken ‘in de cyclus’.

Werken in de cylcus

Op https://treemark.nl/planning leest u in welk jaar in de verschillende kernen, wijken en buurten van Woerden werken. Per jaar doorlopen we een aantal stappen. Als inwoner kunt u ook meedoen aan TreeMark, door wensen en suggesties aan ons door te geven.  

Opstarten

Een goede voorbereiding is het halve werk! We beginnen daarom met het samenstellen van een deskundig team, een kennismaking met alle betrokkenen en het inrichten van de communicatiemiddelen zoals de interactieve kaart.

TreePark

Met TreePark Woerden kunnen we snel resultaten laten zien. We planten op verschillende plekken bomen aan in de vorm van minibosjes. 800 bomen in totaal. Ecologie en duurzaamheid staan hierbij hoog in het vaandel. We maken gebruik van biologisch geteelde bomen met een hoge ecologische waarde, dus bij voorkeur geen zwaar gecultiveerde soorten of exoten. Ook zijn de minibosjes een buitenlokaal: plekken waar educatie over bomen en natuur plaatsvindt voor basisscholen uit Woerden.

Bomenscan

Ieder voorjaar, als de bomen nog niet in blad zitten, wordt een bomenscan gemaakt. In 2 weken tijd nauwkeurige boomgegevens verzameld van alle gemeentelijk bomen, zoals boomhoogte, stamdiameter, kroonvolume en doorrijhoogte. We weten dan hoe het bomenbestand eraan toe is en met behulp van deze gegevens kunnen de ecosysteemdiensten van bomen berekend worden, zoals CO2-opslag, wateropslag en luchtfiltering. Met gezonde bomen gaan we voor het maximale resultaat!

Programmeren

We combineren alle gegevens over bomen en hun omgeving. Denk hierbij onder andere aan de ecosysteemdiensten van individuele bomen, of er kabels en leidingen aanwezig zijn, of er klachten en meldingen over de boom zijn ingediend en de historische situatie. Bomen die de minste ecosysteemdiensten leveren, bomen die in de knel komen door projecten, bomen waarover veel klachten en meldingen binnen komen en bomen die aftakelen komen zo aan het licht. We programmeren de vervanging van circa 700 bomen per jaar waarbij we gebiedsgericht werken en rekening houden met andere projecten. Ieder jaar wordt het programma geüpdatet met nieuwe informatie uit de bomenscan en projecten. De resultaten ziet u terug op de kaart op deze website.

Onderzoek

In deze fase onderzoeken we de mogelijkheden en onmogelijkheden voor kap en herplant op een locatie. Hoe zit het met de ondergrond, het grondwaterpeil en de beschikbare ruimte? Welke boomsoort past hier het best? We doen dit aan de hand van kaarten en gegevens, maar ook door ter plekke de situatie te onderzoeken. De resultaten ziet u terug op de kaart op deze website.

Ontwerp

We maken een ontwerp en toetsen vooraf alle mogelijke gevolgen van het nieuwe ontwerp. We gaan daarbij duurzaam om met materiaal. We kiezen voor klimaatbestendige soorten en zorgen voor diversiteit zodat ziekten en plagen minder vat kunnen krijgen op een volledige straat. Op iedere boom in het gebied is een informatiebord te vinden. Op de kaart op deze website vind je vervolgens de toekomstige situatie waar de boom wel of geen onderdeel van uitmaakt. Het ontwerp bespreken we met aanwonenden. Hiervoor worden mensen uitgenodigd voor 2 bijeenkomsten. Op de eerste worden de doelen en ideeën besproken. Op de tweede wordt het meest gekozen ontwerp en de planning gepresenteerd.

Uitvoering

De uitvoering bestaat uit het kappen (rooien) van bestaande bomen. Over het waar, wanneer en hoe worden aanwonenden geïnformeerd. Na het rooien worden de nieuwe plantvakken ingericht. We zorgen ervoor dat we snel, efficiënt en veilig werken met de grootste zorg voor mens, dier en milieu.

Nazorg

Na de werkzaamheden is het tijd voor feest! In combinatie met de Nationale Boomfeestdag (die vindt jaarlijks plaats in maart) worden de straten met nieuwe bomen in het zonnetje gezet. In de 3 jaar die volgen op het planten, worden bomen en de boomspiegels goed verzorgd, nazorg heet dit. De gieter staat voor intensief water geven in het eerste jaar en daarna in droge perioden. We controleren bij de nieuwe bomen meerdere malen per jaar de vochthuishouding.

Over TreePark   

Een TreePark is een minibos op een zichtbare locatie. TreePark Woerden is het startpunt van operatie #TreeMark. Het minibos zal bestaan uit een divers assortiment, waarbij gekozen wordt voor biologisch geteelde bomen met een hoge ecologische waarde, dus bij voorkeur geen zwaar gecultiveerde soorten of exoten. De aangeplante bomen zullen een stamdiameter hebben van 14 tot 16 centimeter (gemeten op 1 meter boven de grond). Jaarlijks worden takkenrillen aangelegd en/of aangevuld met materiaal dat vrijkomt bij het rooien.

Over de Uitvoerders

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van gemeente Woerden, op basis van onderzoek en in samenspraak met inwoners. De uitvoerders zijn Bomenwacht Nederland, Boomrooierij Weijtmans en Boom-Element. Zij bundelen hun krachten voor een gezond en toekomstbestendig bomenbestand in gemeente Woerden. Allemaal met hun eigen expertise. Ze stellen zich graag aan u voor.

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond