We planten bomen zodanig, dat ze hun ambitieleeftijd met gemak en in goede gezondheid kunnen halen. Hiermee bereiken we grote bomen die de hoogste ecologische waarde hebben en de meeste ecosysteemdiensten leveren zoals verkoeling en CO2 opslag. Effecten van klimaatverandering zoals hittestress, wateroverlast en luchtverontreiniging nemen we mee bij het kiezen van soorten en locaties. We zorgen dat bomen bijdragen aan een leefbare omgeving, ook voor de toekomst.

Groeiplaatsinrichting
De groeiplaats is leidend voor de omlooptijd van de boom, hoe groot de boom kan worden en wat de conditie zal zijn. De groeiplaats bestaat uit beschikbare ondergrondse én bovengrondse ruimte, standplaats (bijvoorbeeld in gazon of in verharding), waterhuishouding en de aanwezigheid van voedingsstoffen en zuurstof in de bodem. Het verschilt per boomsoort, maar als vuistregel kan genomen worden dat voor ieder levensjaar ongeveer 1 kubieke meter ondergrondse groeiruimte nodig is. Als je dus weet hoe oud de boom minimaal moet worden, kun je berekenen hoeveel ruimte ervoor nodig is. Het rekenmodel dat we hiervoor gebruiken is de Boommonitor van het Norminstituut Bomen. Hoe hoger de beoogde omlooptijd is, hoe meer ruimte er nodig is, en groter de boom kan worden.

Open grondsituatie
We planten bomen voornamelijk in de open grond, dus niet in bestrating. Hierdoor kan regenwater door de bodem worden opgenomen. De boom beschikt daardoor over een waterbuffer en tegelijkertijd vermindert de wateroverlast en overbelasting van het riool tijdens periodes met veel regenval.

Kroonvolume
We passen de boomsoort aan op de beschikbare groeiruimte, maar we zullen altijd gaan voor de maximale grootte. Als er weinig ruimte is, kiezen we een kleinere boomsoort die volledig kan uitgroeien zonder in de knel te komen of tegen gebouwen aan te groeien.

Duurzaam
We richten de groeiplaatsen zodanig in dat de boom minimaal zijn beoogde omlooptijd van 40, 60 of 80 jaar kan halen. Bij het planten werken we op ecologische wijze, bijvoorbeeld door biologisch afbreekbare ondergrondse verankering te gebruiken, geen plastic, maar aarden gietranden aan te leggen en onbehandelde boompalen te gebruiken. We hergebruiken vrijkomend hout en plantmateriaal zoveel mogelijk in de directe omgeving.

Biodiversiteit
Verhoging van de biodiversiteit is een wereldwijde uitdaging en TreeMark Woerden draagt hier een steentje aan bij. Door de diversiteit van het bomenbestand te verhogen krijgen insecten en vogels een breder aanbod van voedsel en ontstaat er ruimte voor verdwenen soorten. Ter inspiratie gebruiken we onder andere de Soortentabel ‘Groen in de Stad’. Door bomen gemixt aan te planten kunnen de ziekten en plagen minder eenvoudig van boom naar boom overspringen. Daarnaast is de impact op het gehele bomenareaal minder groot als er een soort uitvalt.

Goede start
Met een goede start is een beter resultaat te behalen. Daarom is de boomkwekerij die de bomen levert, in het bezit van de certificaten On the way to planetproof (voorheen Milieukeur) en Groenkeur Boomkwekerij-producten, en deelnemer aan Naktuinbouw Select Plant.

 

14 juli 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond