We planten bomen zodanig, dat ze hun ambitieleeftijd met gemak en in goede gezondheid kunnen halen. Hiermee bereiken we grote bomen die de hoogste ecologische waarde hebben en de meeste ecosysteemdiensten leveren zoals verkoeling en CO2 opslag. Effecten van klimaatverandering zoals hittestress, wateroverlast en luchtverontreiniging nemen we mee bij het kiezen van soorten en locaties. We zorgen dat bomen bijdragen aan een leefbare omgeving, ook voor de toekomst.

In dit bericht lichten we onze uitgangspunten toe:

 • We verwijderen geen gezonde bomen.
 • We verwijderen wel bomen die een aannemelijk veiligheidsrisico vormen, wat niet met snoei verholpen kan worden.
 • We geven een hogere prioriteit aan het vervangen en planten van bomen op locaties waar dit het grootste effect heeft op de leefbaarheid (dus waar nu bijvoorbeeld veel hittestress is en waar veel mensen komen).
 • Wanneer bomen niet goed (meer) groeien, wordt gekeken of groeiplaatsverbetering mogelijk is om ze een boost te geven.
  • Als groeiplaatsverbetering niet mogelijk is, wordt afgewogen of vervanging nu of in de toekomst beter is.
  • Als bomen niet vervangen kunnen worden (omdat er bijvoorbeeld veel kabels en leidingen in de grond liggen), laten we de bestaande bomen liever staan onder het mom van: ‘beter iets dan niets’.
 • De plantmaat voor nieuwe bomen is 20-25 (dat is in cm omtrek op 1 meter hoogte) zodat er direct een groen beeld ontstaat.
 • We werken in samenspraak met de buurt, waarbij situaties worden voorkomen die door de meerderheid als onwenselijk worden ervaren (denk aan schaduw, luizenplak en andere vormen van overlast).
 • Groeiplaatsinrichting*: We zorgen voor voldoende boven- en ondergrondse ruimte en een goede groeiplaats zodat bomen optimaal kunnen uitgroeien.
 • Kroonvolume**: We kiezen voor de juiste soort op de juiste plek, waarbij we wel streven naar bomen die zo groot mogelijk worden.
 • Biodiversiteit***: Bij nieuwe aanplant vergroten we de diversiteit van het bomenbestand, waarbij bomen worden gekozen met een hoge ecologische waarde en bijdrage aan biodiversiteit.
 • Goede start****: Tot slot is een goed begin het halve werk en werken we met kwalitatief goed kweekgoed.

*Groeiplaatsinrichting
De groeiplaats is leidend voor de omlooptijd van de boom, hoe groot de boom kan worden en wat de conditie zal zijn. De groeiplaats bestaat uit beschikbare ondergrondse én bovengrondse ruimte, standplaats (bijvoorbeeld in gazon of in verharding), waterhuishouding en de aanwezigheid van voedingsstoffen en zuurstof in de bodem. Het verschilt per boomsoort, maar als vuistregel kan genomen worden dat voor ieder levensjaar ongeveer 1 kubieke meter ondergrondse groeiruimte nodig is. Als je dus weet hoe oud de boom minimaal moet worden, kun je berekenen hoeveel ruimte ervoor nodig is. Het rekenmodel dat we hiervoor gebruiken is de Boommonitor van het Norminstituut Bomen. Hoe hoger de beoogde omlooptijd is, hoe meer ruimte er nodig is, en groter de boom kan worden.

We planten bomen voornamelijk in de open grond, dus niet in bestrating. Hierdoor kan regenwater door de bodem worden opgenomen. De boom beschikt daardoor over een waterbuffer en tegelijkertijd vermindert de wateroverlast en overbelasting van het riool tijdens periodes met veel regenval.

We richten de groeiplaatsen zodanig in dat de boom minimaal zijn beoogde omlooptijd van 40, 60 of 80 jaar kan halen. Bij het planten werken we op ecologische wijze, bijvoorbeeld door biologisch afbreekbare ondergrondse verankering te gebruiken, geen plastic, maar aarden gietranden aan te leggen en onbehandelde boompalen te gebruiken. We hergebruiken vrijkomend hout en plantmateriaal zoveel mogelijk in de directe omgeving.

**Kroonvolume
We passen de boomsoort aan op de beschikbare groeiruimte, maar we zullen altijd gaan voor de maximale grootte. Als er weinig ruimte is, kiezen we een kleinere boomsoort die volledig kan uitgroeien zonder in de knel te komen of tegen gebouwen aan te groeien.

***Biodiversiteit
Verhoging van de biodiversiteit is een wereldwijde uitdaging en TreeMark Woerden draagt hier een steentje aan bij. Door de diversiteit van het bomenbestand te verhogen krijgen insecten en vogels een breder aanbod van voedsel en ontstaat er ruimte voor verdwenen soorten. Ter inspiratie gebruiken we onder andere de Soortentabel ‘Groen in de Stad’. Door bomen gemixt aan te planten kunnen de ziekten en plagen minder eenvoudig van boom naar boom overspringen. Daarnaast is de impact op het gehele bomenareaal minder groot als er een soort uitvalt.

****Goede start
Met een goede start is een beter resultaat te behalen. Daarom is de boomkwekerij die de bomen levert, in het bezit van de certificaten On the way to planetproof (voorheen Milieukeur) en Groenkeur Boomkwekerij-producten, en deelnemer aan Naktuinbouw Select Plant

14 juli 2021

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Gerelateerd nieuws

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

Bomenwacht Nederland

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente WoerdenGemeente Woerden

boomrooierij weijtmans

Bomenwacht Nederland
Van Rietlaan 33
3461 HW Linschoten

Contact
(085) 822 80 10
info@treemark.nl

 

De uitvoerders werken in opdracht
van Gemeente Woerden

Gemeente Woerden

Bomenwacht Nederland

boomrooierij weijtmans

 

Boom Element

© TreeMark Website design by Roestig Blond